Alla medlemmar hälsas välkomna till en extrastämma, som hålls digitalt måndagen den 16 maj kl 19:00. Länk till mötet har skickats ut via mail till alla medlemmar. Kontrollera eventuell skräpkorg.

Extrastämman kommer avhandla endast en punkt, vilken är frågan om upplösande av föreningen. På årsmötet i mars beslutades att föreningen skall upplösas. I enlighet med stadgarna kallas nu till ett andra möte för att ta det slutgiltiga beslutet, då upplösande av föreningen måste beslutas i två efter varandra följande möten varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

Välkommen!

DAGORDNING EXTRASTÄMMA 2022
§1. Öppnande av mötet
§2. Fråga om årsmötets behöriga utlysning
§3. Fastställande av dagordningen
§4. Upprättande av röstlängd
§5. Val av ordförande vid mötet
§6. Val av sekreterare vid mötet
§7. Val av protokolljusterare och rösträknare
§8. Föreningens nedläggning
§9. Mötets avslutande

Protokoll från årsmötet