Kallelse till extrastämma måndag 16/5 19:00

Alla medlemmar hälsas välkomna till en extrastämma, som hålls digitalt måndagen den 16 maj kl 19:00. Länk till mötet har skickats ut via mail till alla medlemmar. Kontrollera eventuell skräpkorg.

Extrastämman kommer avhandla endast en punkt, vilken är frågan om upplösande av föreningen. På årsmötet i mars beslutades att föreningen skall upplösas. I enlighet med stadgarna kallas nu till ett andra möte för att ta det slutgiltiga beslutet, då upplösande av föreningen måste beslutas i två efter varandra följande möten varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

Välkommen!

DAGORDNING EXTRASTÄMMA 2022
§1. Öppnande av mötet
§2. Fråga om årsmötets behöriga utlysning
§3. Fastställande av dagordningen
§4. Upprättande av röstlängd
§5. Val av ordförande vid mötet
§6. Val av sekreterare vid mötet
§7. Val av protokolljusterare och rösträknare
§8. Föreningens nedläggning
§9. Mötets avslutande

Protokoll från årsmötet

Protokoll årsmöte, framtid, Vätternrundan och tröjor

Årsmötesprotokoll och föreningens framtid

Den 24 mars hölls 2022 års föreningsstämma. Protokollet finns bifogat detta inlägg längre ned. Huvudpunkten för mötet var huruvida föreningen skall fortsätta drivas, eller om den skall upplösas. Detta meddelades även i kallelsen inför mötet.

Ett tecken på vilket beslut som skulle tas var att endast styrelsemedlemmar och revisor deltog på årsmötet. Det beslutades således att föreningen Team Diabetes Riders skall upplösas på grund av bristande intresse. Vi gjorde ett gott insamlingsresultat 2021 som dessutom överraskade mottagarna positivt. Men det arbete som lades ned på detta överskuggades en aning av den overhead som krävdes för föreningsdriften. Även styrelsemedlemmarna har andra åtaganden att ta hänsyn till. 😉

Stadgarna styr vad som gäller för upplösande av föreningen. Det krävs att två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie årsmöte, med minst en månads mellanrum. Kallelse till en extra föreningsstämma där enbart föreningens upplösande skall avhandlas kommer skickas ut inom kort.

Innestående tillgångar kommer vid en upplösning i enlighet med stadgarna fördelas 50/50 mellan Diabetesfonden och Barndiabetesfonden. Detta efter att eventuella skulder justerats.

Med det sagt, så är vi i styrelsen överens om att även om föreningen upplöses, kommer arbetet med att samla in medel till diabetesforskningen fortsätta på liknande sätt som tidigare. Skillnaden blir att det inte finns någon registrerad förening som står bakom. Facebookgrupp, hemsida och Instagramkonto kommer fortsätta finnas kvar och vara de kommunikationskanaler som används. I den mån det är möjligt kommer insamlingar istället ske direkt mot de plattformar mottagande organisationer erbjuder för att så långt som möjligt, av transparensskäl, undvika swish till personliga konton. Detaljer kommer kristallisera sig inom den närmaste tiden.

Även om det slutgiltiga beslutet inte är taget så ser vi vartåt det barkar. Vi vill därför passa på att tacka alla er som hjälp till med arbete, idéer och bidragit till insamlingarna. Vi hoppas ni vill fortsätta göra det även utan en förening bakom. Tack!

Vätternrundan och tröjor

Det börjar närma sig Vätternveckan, och det evenemang som varit Team Diabetes Riders höjdpunkt på året, Halvvättern. 2022 går Halvvättern den 12 juni. Är du intresserad av att cykla de 15 milen tillsammans med andra TDR-cyklister är det hög tid att anmäla sig med koden 508121-jt9813 medan det fortfarande går. Gör det redan idag för att vara säker!

Som tidigare år kommer vi troligen att försöka få till en middag kvällen innan för hela deltagande gruppen, och sedan försöka starta tillsammans som grupp så gott det går och cykla gemensamt ut ur Motala. Efter det brukar vi kunna/behöva dela upp oss i lite mindre grupper då ambitionen kan skilja en del mellan deltagarna. Men sedan i den mån det går försöka samla ihop gruppen igen efter målgång för gemensam fotografering och eftersnack innan alla lämnar.

Behöver du en TDR-tröja (kostnad preliminärt ca 740:-) finns fortfarande möjligheten även om tiden är knapp. Kontakta isåfall Tommy Wallinder direkt, absolut senast lördag 22 april, via Facebookgruppen, Detta sköts nu helt utanför föreningens regi för att inte dra på oss kostnader och administration nu när det lutar åt en upplösning.

Med vårvarma hälsningar
/Styrelsen

Kallelse till årsmöte 2022 torsdag 24/3 19:00

Alla medlemmar hälsas välkomna till föreningens årsmöte 2022, som hålls digitalt torsdagen den 24 mars kl 19:00. Länk till möte skickas ut via mail till alla medlemmar. Kontrollera eventuell skräpkorg.

På årsmötet kommer styrelsen redovisa det gångna årets aktiviteter, det kommande årets styrelse skall väljas och föreningens arbete diskuteras. Vi ber er särskilt notera att styrelsen kommer att föreslå ett upplösande av föreningen i det fall intresse för att driva den vidare saknas bland medlemmarna.

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2022

§1. Öppnande av mötet
§2. Fråga om årsmötets behöriga utlysning
§3. Fastställande av dagordningen
§4. Upprättande av röstlängd
§5. Val av ordförande vid mötet
§6. Val av sekreterare vid mötet
§7. Val av protokolljusterare och rösträknare
§8. Föredragning av verksamhetsberättelsen
§9. Ekonomisk rapport
§10. Föredragning av revisionsberättelsen
§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter enligt stadgarna §16 andra stycket.
§13. Val av ledamöter, suppleanter och andra funktionärer
§13a. Ordförande för år 2022, kassör samt ytterligare minst en ledamot till styrelsen för år 2022 och 2023.
§13b. Högst 4 suppleanter till styrelsen för år 2022
§13c. En (1) revisor och en (1) revisorsuppleant för år 2022.
§13d. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen samt val för ett år
§13e. Val av ev. sektioner (stadgar §21)
§14. Fastställande av medlemsavgift för år 2023
§15. Övriga frågor
§16. Årsmötets avslutande

Styrelsen informerar – Målsättningar 2021

Här kommer en liten uppdatering kring vad som händer i Team Diabetes Riders, och vilka målsättningar styrelsen satt för 2021. Föreningen hade årsmötet för ett par veckor sedan där allas vår Tommy Wallinder valdes till ordförande för året. Thomas Egrelius och Michael Klein valdes som ordinarie ledamöter. Irma Gustavsson valdes till suppleant. Styrelsen har sedan dess haft ett konstituerande möte där Thomas valdes till kassör, Michael till vice ordförande och Irma till sekreterare.

Styrelsen har sedan dess påbörjat arbetet med plan och målsättning för föreningens verksamhet under 2021. Dessa målsättningar presenteras i följande fyra bilder, och i text längre ned.

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller idéer!

Målsättningar 2021

Team Diabetes Riders handlar om att göra gott för andra samtidigt som man gör något bra för sig själv.

Team Diabetes Riders har tre huvudmålsättningar 2021

 • Att samla in pengar till Diabetesfonden och Barndiabetesfonden.
  • Målsättning för året: 100.000 kr
 • Att inspirera medlemmarna och andra till att motionera och därigenom skapa en bättre hälsa.
  • Deltaga med ett team i Halvvättern 2021.
  • Arrangera ett virtuellt motionslopp.
 • Att skapa ett socialt nätverk för medlemmarna.
  • Ett mer aktivt Facebookforum.
  • Event i samband med Halvvättern 2021.
  • Uppmuntra lokala ”klubbar”.

Dessutom vill vi under året

 • Sprida budskapet
  • Utöka samarbetet med Diabetesfonden och Barndiabetesfonden.
  • Uppdatera logon.
  • Ta fram en TDR tröja för synlighet.
 • Medlemmar
  • Vid årets slut skall föreningen ha över 100 medlemmar.
  • Minst 4 medlemsbrev skall skickas ut under året.
  • Hålla 2-4 medlemsmöten under året.