Kallelse till extrastämma måndag 16/5 19:00

Alla medlemmar hälsas välkomna till en extrastämma, som hålls digitalt måndagen den 16 maj kl 19:00. Länk till mötet har skickats ut via mail till alla medlemmar. Kontrollera eventuell skräpkorg.

Extrastämman kommer avhandla endast en punkt, vilken är frågan om upplösande av föreningen. På årsmötet i mars beslutades att föreningen skall upplösas. I enlighet med stadgarna kallas nu till ett andra möte för att ta det slutgiltiga beslutet, då upplösande av föreningen måste beslutas i två efter varandra följande möten varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

Välkommen!

DAGORDNING EXTRASTÄMMA 2022
§1. Öppnande av mötet
§2. Fråga om årsmötets behöriga utlysning
§3. Fastställande av dagordningen
§4. Upprättande av röstlängd
§5. Val av ordförande vid mötet
§6. Val av sekreterare vid mötet
§7. Val av protokolljusterare och rösträknare
§8. Föreningens nedläggning
§9. Mötets avslutande

Protokoll från årsmötet

Kallelse till årsmöte 2022 torsdag 24/3 19:00

Alla medlemmar hälsas välkomna till föreningens årsmöte 2022, som hålls digitalt torsdagen den 24 mars kl 19:00. Länk till möte skickas ut via mail till alla medlemmar. Kontrollera eventuell skräpkorg.

På årsmötet kommer styrelsen redovisa det gångna årets aktiviteter, det kommande årets styrelse skall väljas och föreningens arbete diskuteras. Vi ber er särskilt notera att styrelsen kommer att föreslå ett upplösande av föreningen i det fall intresse för att driva den vidare saknas bland medlemmarna.

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2022

§1. Öppnande av mötet
§2. Fråga om årsmötets behöriga utlysning
§3. Fastställande av dagordningen
§4. Upprättande av röstlängd
§5. Val av ordförande vid mötet
§6. Val av sekreterare vid mötet
§7. Val av protokolljusterare och rösträknare
§8. Föredragning av verksamhetsberättelsen
§9. Ekonomisk rapport
§10. Föredragning av revisionsberättelsen
§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter enligt stadgarna §16 andra stycket.
§13. Val av ledamöter, suppleanter och andra funktionärer
§13a. Ordförande för år 2022, kassör samt ytterligare minst en ledamot till styrelsen för år 2022 och 2023.
§13b. Högst 4 suppleanter till styrelsen för år 2022
§13c. En (1) revisor och en (1) revisorsuppleant för år 2022.
§13d. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen samt val för ett år
§13e. Val av ev. sektioner (stadgar §21)
§14. Fastställande av medlemsavgift för år 2023
§15. Övriga frågor
§16. Årsmötets avslutande